PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:57:40 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:57:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai21:57:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai21:51:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61323
5Khách vãng lai21:35:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai21:21:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=597
7Khách vãng lai21:21:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=595
8Khách vãng lai21:20:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=599
9Khách vãng lai21:20:33 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=606
10Khách vãng lai21:20:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai21:14:48 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00535
12Khách vãng lai21:12:46 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01406
13Khách vãng lai21:12:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Trần Thị Tuyết Lan20:54:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
15Trần Thị Tuyết Lan20:54:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
16Trần Thị Tuyết Lan20:54:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
17Trần Thị Tuyết Lan20:53:48 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
18Trần Thị Tuyết Lan20:52:51 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
19Trần Thị Tuyết Lan20:52:37 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
20Trần Thị Tuyết Lan20:49:47 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
21Khách vãng lai20:49:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00525
22Trần Thị Tuyết Lan20:49:20 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full_k_2.aspx
23Trần Thị Tuyết Lan20:49:00 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_su/nhap_diem.aspx
24Trần Thị Tuyết Lan20:48:36 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
25Nghiêm Thị Hương20:48:19 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
26Hà Hồng Nghị20:48:18 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/in_so_diem_ca_nhan_full.aspx
27Nghiêm Thị Hương20:48:15 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
28Khách vãng lai20:48:06 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
29Khách vãng lai20:48:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30admin20:47:15 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/Danh_muc/phan_quyen.aspx
31admin20:47:08 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
32Hà Hồng Nghị20:47:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
33Khách vãng lai20:46:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
34Khách vãng lai20:46:38 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
35Khách vãng lai20:43:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai20:43:19 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai20:39:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7059
38Khách vãng lai20:15:44 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40252
39Khách vãng lai19:53:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=599
40Khách vãng lai19:50:42 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00522
41Khách vãng lai19:41:38 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61322
42Khách vãng lai19:40:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61330
43Khách vãng lai19:28:35 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai19:20:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7048
45Khách vãng lai19:13:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai19:02:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00532
47Khách vãng lai18:14:20 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8463
48Khách vãng lai18:03:22 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/dialog/xem_trang_tin.aspx?id=609
49Khách vãng lai18:02:22 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
50Khách vãng lai17:53:42 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61332
51Khách vãng lai17:47:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=596
52Khách vãng lai17:26:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61334
53Khách vãng lai17:22:22 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai17:22:17 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
55Khách vãng lai17:13:16 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv.aspx
56Đào Thị Ánh Tuyết17:01:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
57Đào Thị Ánh Tuyết17:01:23 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
58Khách vãng lai17:01:16 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
59Khách vãng lai17:01:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
60Khách vãng lai17:01:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
61Khách vãng lai16:52:23 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00526
62Khách vãng lai16:43:20 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7060
63Khách vãng lai16:32:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
64Khách vãng lai16:27:37 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
65Khách vãng lai16:22:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
66Khách vãng lai16:22:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
67Khách vãng lai16:22:57 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
68Khách vãng lai16:22:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
69Khách vãng lai16:12:17 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=596
70Khách vãng lai16:08:19 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
71Khách vãng lai15:38:45 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00523
72Khách vãng lai15:24:23 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai15:22:14 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01399
74admin15:10:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_dan_toc.aspx
75admin15:10:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
76admin15:10:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
77admin15:10:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
78admin15:10:33 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/bo_sung_ho_so.aspx
79Khách vãng lai14:59:06 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
80admin14:57:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/ho_so/lanh_dao/form_nhap_dan_toc.aspx
81admin14:57:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
82Khách vãng lai14:57:36 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
83Khách vãng lai14:31:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
84admin14:10:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
85Khách vãng lai14:10:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
86Khách vãng lai14:10:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
87Khách vãng lai14:10:11 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
88Khách vãng lai14:01:22 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=50358
89Khách vãng lai13:46:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00527
90Khách vãng lai13:42:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61331
91Khách vãng lai13:26:13 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop.aspx
92Khách vãng lai13:08:06 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
93Khách vãng lai12:33:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_giao_vien.aspx
94Khách vãng lai12:24:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
95Khách vãng lai12:21:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
96Khách vãng lai11:39:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61320
97Khách vãng lai11:25:35 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
98Khách vãng lai11:17:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
99Khách vãng lai11:05:15 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=575
100Khách vãng lai10:49:46 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
101Khách vãng lai10:35:09 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61321
102Khách vãng lai10:09:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00573
103Khách vãng lai10:00:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
104Khách vãng lai09:54:35 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105admin09:53:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
106Khách vãng lai09:52:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
107Khách vãng lai09:52:50 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
108Khách vãng lai09:52:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
109Khách vãng lai09:52:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
110Khách vãng lai09:52:00 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
111Khách vãng lai09:51:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
112Khách vãng lai09:50:55 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
113Khách vãng lai09:49:40 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai09:49:31 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
115Khách vãng lai09:49:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
116Khách vãng lai09:48:32 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
117Khách vãng lai09:48:32 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
118Nghiêm Thị Hương09:47:09 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
119Khách vãng lai09:46:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
120Khách vãng lai09:46:52 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
121Khách vãng lai09:46:36 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
122Khách vãng lai09:46:32 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
123Khách vãng lai09:46:24 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
124Khách vãng lai09:43:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
125Khách vãng lai09:43:52 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
126Khách vãng lai09:37:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
127Khách vãng lai09:35:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
128Khách vãng lai08:59:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
129Khách vãng lai08:59:55 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
130Khách vãng lai08:59:18 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00534
131Khách vãng lai08:39:55 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61363
132Khách vãng lai08:38:52 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61367
133Khách vãng lai08:38:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
134Khách vãng lai08:38:18 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
135Khách vãng lai08:37:44 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
136Khách vãng lai08:11:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01339
137Khách vãng lai08:03:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
138Khách vãng lai07:47:51 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
139Khách vãng lai07:46:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61326
140Khách vãng lai07:43:24 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phich_loai_mot_1.aspx
141Khách vãng lai07:38:39 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
142Khách vãng lai07:35:09 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
143Khách vãng lai07:35:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
144Khách vãng lai07:30:33 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
145Khách vãng lai07:14:37 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
146Khách vãng lai07:08:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00529
147Khách vãng lai07:03:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61366
148Khách vãng lai06:58:18 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
149Khách vãng lai06:54:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61333
150Khách vãng lai06:51:27 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61361
151Khách vãng lai06:50:52 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61369
152Khách vãng lai06:37:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00524
153Khách vãng lai06:32:33 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
154Khách vãng lai06:30:16 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00069
155Khách vãng lai06:29:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6704
156Khách vãng lai06:28:46 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00574
157Khách vãng lai06:21:08 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61324
158Khách vãng lai06:19:48 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=609
159Hà Thị Huyền06:19:14 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
160Hà Thị Huyền06:12:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
161Khách vãng lai06:12:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
162Khách vãng lai06:12:11 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
163Khách vãng lai06:11:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
164Khách vãng lai06:11:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
165Khách vãng lai05:58:16 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00533
166Khách vãng lai05:54:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=473
167Khách vãng lai05:47:57 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00536
168Khách vãng lai05:30:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
169Khách vãng lai05:10:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7022
170Khách vãng lai05:10:32 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=599
171Khách vãng lai05:01:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40261
172Khách vãng lai04:57:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7074
173Khách vãng lai04:40:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=608
174Khách vãng lai04:20:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7071
175Khách vãng lai04:20:13 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8464
176Khách vãng lai04:11:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
177Khách vãng lai04:11:09 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv_doc_tong_hop.aspx
178Khách vãng lai03:35:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
179Khách vãng lai03:30:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=61329
180Khách vãng lai03:30:19 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8381
181Khách vãng lai03:22:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/Content/dialog/xem_trang_tin.aspx?id=596
182Khách vãng lai03:10:11 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00528
183Khách vãng lai02:09:07 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STN-00572
184Khách vãng lai02:07:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/null/file_de_thi/null/file_van_ban/xem_trang_tin.aspx?id=600
185Khách vãng lai02:03:36 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
186Khách vãng lai01:42:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
187Khách vãng lai00:39:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7019
188Khách vãng lai00:33:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00067
189Khách vãng lai00:30:45 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
190Khách vãng lai00:14:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7040
191Khách vãng lai00:14:38 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 1 2019