PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS HỒNG PHONG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:48:40 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:48:39 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
3Khách vãng lai14:48:35 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai14:48:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai14:48:09 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai14:46:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai14:42:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7023
8Khách vãng lai14:25:55 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_nu_xep_loai.aspx
9Khách vãng lai14:22:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
10Khách vãng lai14:15:02 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00064
11Khách vãng lai14:12:50 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
12Khách vãng lai14:07:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40250
13Khách vãng lai13:55:11 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7016
14Khách vãng lai13:52:26 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7021
15Khách vãng lai13:32:13 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16Khách vãng lai13:19:44 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
17Khách vãng lai13:15:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai13:14:28 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
19Khách vãng lai13:06:16 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai13:05:42 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
21Khách vãng lai13:04:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
22Khách vãng lai12:59:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=600
23Khách vãng lai12:27:31 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
24Khách vãng lai12:25:39 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=593
25Khách vãng lai12:21:00 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40127
26Khách vãng lai11:57:47 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai11:56:37 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi_xep_loai.aspx
28Khách vãng lai11:52:51 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7059
29Khách vãng lai11:37:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7011
30Khách vãng lai11:18:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai10:56:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6429
32Khách vãng lai09:57:41 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
33Khách vãng lai09:53:44 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2.aspx
34Khách vãng lai09:40:27 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai09:40:23 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai09:33:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai09:26:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
38Khách vãng lai09:02:51 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Nguyễn Bá Lượng09:01:23 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
40Nguyễn Bá Lượng08:59:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
41Nguyễn Bá Lượng08:59:31 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
42Nguyễn Bá Lượng08:59:20 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
43Nguyễn Bá Lượng08:59:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
44Nguyễn Bá Lượng08:59:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
45Nguyễn Bá Lượng08:58:47 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
46Khách vãng lai08:57:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
47Khách vãng lai08:57:44 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Nguyễn Thị Quỳnh Nga08:57:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
49Khách vãng lai08:56:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai08:47:10 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1.aspx
51Khách vãng lai08:44:31 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7038
52Khách vãng lai08:42:50 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7041
53Khách vãng lai08:32:38 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40254
54Khách vãng lai08:31:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7075
55Khách vãng lai08:30:01 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai08:14:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
57Khách vãng lai07:44:58 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai07:43:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai07:43:54 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/so_diem_lop/default.aspx
60Khách vãng lai07:43:35 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00056
61Khách vãng lai07:38:32 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8381
62Khách vãng lai07:37:03 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00068
63Khách vãng lai07:32:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=590
64Khách vãng lai07:12:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai07:01:04 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
66Khách vãng lai06:56:36 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=590
67Khách vãng lai06:27:14 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai06:24:29 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
69Khách vãng lai06:15:39 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7076
70Khách vãng lai06:02:08 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
71Khách vãng lai05:57:14 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
72Khách vãng lai05:56:49 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
73Khách vãng lai05:27:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-9-01-2
74Khách vãng lai04:34:39 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40128
75Khách vãng lai04:27:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8381
76Khách vãng lai04:12:02 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
77Khách vãng lai03:00:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
78Khách vãng lai02:56:56 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/images/old.gif
79Khách vãng lai02:56:47 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/20189171339.jpg
80Khách vãng lai02:40:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/20188279319.jpg
81Khách vãng lai02:32:59 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/2018226102048.jpg
82Khách vãng lai02:31:40 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/2018718152156.jpg
83Khách vãng lai02:28:55 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8387
84Khách vãng lai02:17:18 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/201852681241.jpg
85Khách vãng lai02:12:46 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/201822710139.jpg
86Khách vãng lai02:11:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/20183277213.jpg
87Khách vãng lai02:07:31 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx/Form/Thu_vien/Form/Thu_vien/form/cong_khai/null/file_cv_di/null/images/new.gif
88Khách vãng lai02:00:33 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40171
89Khách vãng lai01:56:12 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
90Khách vãng lai01:51:21 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai01:41:02 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40248
92Khách vãng lai01:27:25 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40176
93Khách vãng lai01:23:34 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK-01403
94Khách vãng lai00:56:30 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40258
95Khách vãng lai00:53:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40249
96Khách vãng lai00:51:43 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=40259
97Khách vãng lai00:45:53 http://ng-thcshongphong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_xep_loai.aspx
14 11 2018